محصولات

متانول

متیل استات

تینر

نفتا

هیدروکربن سنگین

هیدروکربن سبک

تولید محصولات شیمیایی

بازرگانی و فروش محصولات شیمیایی

تحلیل و توسعه

آزمایشگاه